• Omgående levering i hele DK
  • Opbevaring af ordre indtil brug
  • DKs billigste priser på natursten

Handelsbetingelser Inpro A/S

Handelsbetingelser for Inpro A/S

Generelle oplysninger:
Inpro A/S
CVR-nr. 30356306
Smedevej 2
post@inpro.dk
+45 76 60 88 22

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig
aftale herom foreligger mellem parterne.

2.Tilbud/Ordrebekræftelse

Inpro A/S tilbud er bindende i 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Inpro A/S skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte.
Inpro A/S påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning m.v., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Inpro A/S produkter.

3.Priser

Priser fremgår af Inpro A/S til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Inpro A/S lager, medmindre andet er aftalt. Alle priser opgives inklusiv moms og uden fragtomkostninger. Inpro A/S er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

4.Palleservice

Inpro A/S ønsker at sikre en så høj leveringssikkerhed som muligt, hvorfor alle varer så vidt muligt leveres på paller.


Der opkræves på hver enkelt faktura et pallegebyr, der refunderes ved returnering af pallen/pallerne til Inpro A/S ved aflevering af pallen/pallerne i uskadt stand inden 3 måneder fra Inpro A/S levering. Gebyrerne varierer fra kr. 50,00 til kr. 350,00 inkl. moms. Det enkelte gebyr vil fremgå af fremsendt faktura.

5.Betaling/sikkerhedsstillelse

Såfremt Køber har en betalingsaftale hos Inpro A/S forfalder købesummen til betaling efter de med Inpro A/S aftalte betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. pkt. 11, uanset at Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
I øvrige handler forfalder købesummen som hovedregel til betaling netto kontant før det angivne leveringstidspunkt, jf. pkt. 11, uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
Såfremt Købers betaling ikke sker rettidig, eller forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Inpro A/S berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.
Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
Inpro A/S er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningerne og øvrige omkostningers rettidige betaling.
Ved ikke rettidig betaling forbeholder Inpro A/S sig efter afgivet påkrav uden varsel at overgive sagen til inkasso. Ejendomsretten til det købte forbliver hos Inpro A/S indtil købesummen er betalt.

6.Annullering og ændring af ordrer

Efter afgivelse af ordre har Køber som hovedregel ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Såfremt Inpro A/S på trods af det i pkt. 6.1 anførte særskilt godkender en annullering eller ændring af ordren, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen
forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt.

Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Inpro A/S mistede fortjeneste.

7.Returvarer

Varer modtages som hovedregel ikke retur. Såfremt Inpro A/S på trods af det i pkt. 7.1 anførte særskilt aftaler at tage varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage.


Varerne skal være fri for smuds m.v. Varer, der er: specielt producerede/restpartier/ skaffevarer eller varer, der er pakket på løse Paller modtages dog principielt aldrig retur. Idet omfang der alligevel laves en aftale, vil der ske et fradrag på minimum 20 % af varens salgspris.
Ved ordre på skaffevarer skal der betales et depositum på 50 % ved ordreafgivelse.


Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Inpro A/ fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Inpro A/S salgsomkostninger.

8.Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Inpro A/S ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

9.Garanti

Medmindre der fra producentens side afgives bedre garanti yder Inpro A/S 2
års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale ikke kommercielle anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke skader eller slidtage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse, forkert/dårlig udførelse, vold eller uautoriserede indgreb og/eller behandling af varerne.

10.Produktinformation

Køber må være indstillet på at acceptere tolerancer på tykkelsen af kløvede materialer m.v. op til plus/minus 3 mm. eventuelt mere i særlige tilfælde.
Køber gøres udtrykkeligt opmærksom på, at natursten er naturprodukter, hvorfor der kan forekomme naturpletter, der ses som en større ensfarvet plet i mønsteret, afhængig af kontrasten mellem pletternes og årenes farve og pladens bundfarve.

11.Levering

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Inpro A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har Inpro A/S ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

a) Force majeure, jf. pkt. 15.
b) Ved forsinkelse, som skyldes Inpro A/S leverandører, transportører elle øvrige tredjemænd.
c) Usædvanligt vejrlig, herunder usædvanligt vejrlig på produktionsstedet.
d) Arbejdskonflikter uanset årsag.
e) Offentlige påbud eller forbud, som Inpro ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Inpro A/S forpligter sig til straks at orientere Køber, såfremt der måtte opstå forsinkelse og informere Køber om nyt forventet leveringstidspunkt.
Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Aflæsningsstedet skal have et fast underlag (fliser/asfalt/beton), eller tilsvarende underlag hvor f.eks. en manuel palleløfter kan anvendes. BEMÆRK: Der leveres til kantsten.

Ønsker modtager varer placeret i indkørsel, carport eller lignende, vil dette være en mulighed, hvis fragtmand antager det er muligt. Men det vil altid være for modtagers / kundens risiko. Inpro A/S kan aldrig gøres ansvarlig for skader påført indkørsel eller andet.

Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Købers kvittering for modtagelsen betragtes som dokumentation for, at der ikke er transportskader på varerne. Såfremt Køber ikke opfylder de i pkt. 11.4 og pkt. 11.5 anførte forpligtelser, vil aflæsning ikke finde sted. Varerne medtages til fragtcentralen, og genleveres for Købers regning og risiko.

12.Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelse.

Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse, der ikke giver Inpro A/S ret til fristforlængelse, jf. pkt. 11.2 a) – e), er Køber berettiget til at hæve aftalen. Hvis der aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for den forsinkede delleverance.

Hvis Køber hæver aftalen i henhold til pkt. 12.3, har Køber krav på erstatning fra Inpro A/S for meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige halvdelen af fakturaværdien af den forsinkede leverance. Køber har ikke udover det i pkt. 12.4 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af Inpro A/S forsinkelse det være sig krav om betaling af driftstab, tabt fortjeneste og/eller andre økonomiske konsekvenstab.
Dette gælder uanset om Køber hæver eller fastholder købet.

13.Undersøgelsespligt og reklamation

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks efter varens levering hos Køber for at kunne tages til følge.

Ved øvrige mangler skal der reklameres straks efter, at Køber burde have opdaget manglen, og senest inden to (2) år.
Såfremt varerne skal monteres eller indgå i en montage, skal Køber sørge for, at varerne - inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted efter, at montage er påbegyndt, medmindre der er tale om skjulte fejl.

14. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

Ved rettidig reklamation over mangler, jf. pkt. 13.2 og pkt. 13.3 skal Inpro foretage afhjælpning eller omlevering efter Inpro A/S eget valg.
Hvis Inpro A/S ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. pkt. 14.1 inden rimelig tid efter, at Køber har reklameret i henhold til pkt. 13.2 og pkt. 13.3, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Inpro A/S at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
Hvis Køber hæver aftalen, har Køber ret til at kræve erstatning af Inpro A/S for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige halvdelen af fakturaværdien af den mangelbehæftede leverance.


Inpro A/S har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i pkt. 14.3 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Inpro A/S ansvar gælder dog ikke, hvis Inpro A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.


Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse af ordre bortfalder, såfremt leverancen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med Inpro A/S anvisninger.


Inpro A/S har ligeledes intet ansvar for skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug eller forkert eller uhensigtsmæssig montering af de leverede varer.

15.Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Inpro A/S kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Inpro A/S ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

16.Produktansvar

Inpro A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Inpro ansvar for sådanne skader, og Inpro A/S ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Inpro A/S er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra Inpro A/S måtte forvolde, i det omfang skade forvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Inpro A/S side, og Inpro A/S ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

Inpro A/S ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.000,00.
I tilfælde, hvor Inpro A/S er ansvarlig for produktskader, jf. pkt. 16.1 og 16.2, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.

I det omfang Inpro måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Inpro A/S skadesløs for det ansvar Inpro A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end Inpro A/S ansvar efter ovenstående bestemmelser.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/ indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Inpro A/S fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Inpro A/S via Køber til tredjemand.


Inpro A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17.Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod Inpro A/S leverandører.
Inpro A/S ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag.
I det tilfælde, hvor Inpro A/S leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Inpro A/S for forsinkelser eller mangler, vil Inpro A/S være indstillet på at give Køber transport i Inpro A/S krav mod leverandøren eller tredjemand.

18.Naturligt svind 6-8%

Da vi har med et naturprodukt at gøre, der under pakning og fragt er udsat for mange løft og flytninger må man acceptere at der kan være sten der er beskadiget på den ene eller anden vis.
Indenfor vores branche accepteres der et svind på op til 6-8% hvilket man som kunde må og skal acceptere kan forekomme.

19.Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved de ordinære domstole og sagen skal anlægges ved Inpro A/S hovedkontors værneting (Retten i Kolding) uden hensyn til, hvor Køber bor eller opholder sig.

20. Miljøafgift.

Inpro A/S oplever som alle andre, ekstraordinære høje stigninger på energi, miljøafgifter, fragtrater, fees i havne osv. osv.
Derfor er det desværre nødvendigt, at vi i øjeblikket opkræver en energi / miljøafgift på alle vore ordrer,
Ved en normalisering af ovennævnte ekstraordinære omkostninger, vil afgiften blive fjernet / ændret.
I øjeblikket vil følgende tillægges hver ordre:

Ordrer op til kr. 10.000 tillægges kr. 195,- inkl. moms
Ordrer op til kr. 20.000 tillægges kr. 295,- inkl. moms
Ordrer over kr. 20.000,-  tillægges kr. 395,- inkl. moms